cheapernet 


Všeobecné obchodní podmínky poskytování telekomunikačních služeb

pro zprostředkování přístupu k internetu prostřednictvím sítě cheapernet

vydané v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZoEK“), ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky poskytování telekomunikačních služeb (dále jen jako „všeobecné podmínky“) upravují podmínky zprostředkování připojení k síti internet poskytované společností cheapernet s.r.o., se sídlem K Jezírku 109, 250 84 Křenice, IČ: 07993072, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 311242.

1.2. Vznikem závazkového vztahu vyjadřuje účastník souhlas s těmito všeobecnými podmínkami. V případě vzniku závazkového vztahu distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory poskytovatele účastník potvrzuje, že byl s dostatečným předstihem před vznikem takového závazkového vztahu informován o podmínkách závazkového vztahu v potřebném rozsahu požadovaném ust. § 1811 a 1820 občanského zákoníku.

1.3. Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí závazkového vztahu vzniknuvšího mezi poskytovatelem a účastníkem.

1.4. Závazkový vztah jakožto i tyto obchodní podmínky budou s účastníkem sjednány vždy v jazyce českém. Pokud vznikne závazkový vztah pro potřebu účastníka v jiném jazyku, platí vždy výklad v českém jazyce.

1.5. Údaje o poskytovateli:

název obchodní společnosti: cheapernet s.r.o.
sídlo: K Jezírku 109, 250 84 Křenice
IČ: 07993072
kontaktní adresa: INTERCONNECT s.r.o., K Jezírku 109, 250 84 Křenice
e-mail: info@cheapernet.cz
telefon: +420 274 811 859
2. Definice pojmů

Poskytovatel: Obchodní společnost cheapernet s.r.o., se sídlem K Jezírku 109, 250 84 Křenice, IČ: 07993072, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 311242.

Účastník: Každý subjekt (právnická nebo fyzická osoba), který uzavřel s poskytovatelem závazkový vztah a splnil podmínky, stanovené příslušnými právními předpisy, jakož i těmito všeobecnými podmínkami.

Spotřebitel: Fyzická osoba ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Závazkový vztah: Smluvní vztah, ve kterém se uplatňují tyto všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací uzavřený mezi účastníkem a poskytovatelem.

Služba: Služba poskytovaná poskytovateli za podmínek stanovených v rámci závazkového vztahu o připojení k síti internet a těmito všeobecnými podmínkami.

3. Rozsah a způsob poskytování služeb

3.1. Poskytovatel poskytuje kompletní služby potřebné pro zajištění přístupu účastníka k síti internet. Konkrétní specifikace služeb je uvedena na internetových stránkách www.cheapernet.cz, případně může být sdělena poskytovatelem osobně či telefonicky.

3.2. Služby jsou poskytovány v rámci připojení pomocí bezdrátové sítě do sítě internet prostřednictvím bezdrátových přístupových bodů (Access Pointů). Přístupové body mohou být osazeny jedním případně více bezdrátovými zařízeními dle standardu IEEE 802.11, a tvoří tzv. HotSpot.

3.3. Všechny typy služeb jsou poskytovány a garantovány poskytovatelem na HotSpotu. Koncová zařízení musí odpovídat standardu IEEE 802.11a/b/g/n (tzv. Wi-Fi), jsou majetkem účastníka a za jejich funkčnost a konfiguraci poskytovatel neodpovídá.

3.4. Rychlost připojení je dána použitou technologií IEEE 802.11 (maximální teoretická rychlost média je až 150Mbit/s). Fyzická rychlost připojení není ze strany poskytovatele nikterak omezována pod tuto hranici. Rychlost konkrétního připojení je dána především vzdáleností a příjmovými podmínkami. Maximální počet připojených účastníků na jedno zařízení přístupového bodu (Access Point) je 20.

3.5. Rychlost konkrétního připojení je omezena na maximální horní hranici dle typu předplacené služby/tarifu.

3.6. K tomu, aby účastník mohl využívat služby připojení do sítě internet prostřednictvím poskytovatele, je nutné, aby provedl registraci na internetových stránkách poskytovatele. Poskytovatel zašle účastníkovi informační e-mail s uvedením registračních údajů, na základě kterých účastník provede přihlášení do svého klientského účtu, prostřednictvím nějž si může vybrat konkrétní službu/tarif a tuto dle pokynů poskytovatele uvedených na jeho internetových stránkách uhradit.

4. Cena a platební podmínky

4.1. Ceny poskytovaných služeb jsou smluvní.

4.2. Aktuální ceník poskytovaných služeb je uveden na internetových stránkách poskytovatele http://www.cheapernet.cz/cenik.

4.3. Zaplacením ceny za službu se rozumí připsání ceny na účet poskytovatele pod variabilním symbolem dle instrukcí uvedených na internetových stránkách (viz odstavec 4.2.).

4.4. Poskytovatel se zavazuje neprodleně po připsání uhrazené částky účastníkem na účet poskytovatele vystavit a zaslat účastníkovi potvrzení o platbě - daňový doklad se všemi zákonnými náležitostmi.

4.5. Způsob konstrukce variabilního symbolu je uveden na webových stránkách poskytovatele. Účastník nese riziko, že platba s chybně zadaným variabilním symbolem může vést k neposkytnutí služby nebo k účtování úhrady za ruční opravu vadné platby.

4.6. Platba za vybranou službu je hrazena účastníkem vždy předem.

4.7. Účastník je oprávněn zvolit si způsob platby z následujících možností:

a) platba formou SMS;

b) platba převodem na účet poskytovatele;

c) on-line platba platební kartou;

d) platba přes internetové bankovnictví u vybraných českých bank.

4.8. Připojení do sítě cheapernet je podmíněno pravidelnou měsíční platbou. Účastník je rovněž oprávněn předplatit si službu na konkrétní počet dní.

4.9. Jednotlivé typy tarifů a jejich parametry jsou vždy uvedeny v aktuálním ceníku služeb sítě cheapernet.

5. Vznik, změna a ukončení závazkového vztahu

5.1. Závazkový vztah mezi účastníkem a poskytovatelem je vždy uzavřen na dobu určitou.

5.2. Závazkový vztah mezi účastníkem a poskytovatelem vzniká uhrazením ceny za připojení k síti cheapernet dle vybraného tarifu a časového období, ve kterém má být služba poskytována, a to v souladu s čl. 4 těchto všeobecných podmínek. Ke dni připsání platby je poskytovatel povinen zahájit poskytování služby účastníkovi.

5.3. Závazkový vztah mezi účastníkem a poskytovatelem končí uplynutím doby, na kterou byla služba účastníkem předplacena či jakou si zvolil v rámci objednávky konkrétního tarifu.

5.4. Při změně závazkového vztahu na žádost účastníka před zřízením služby, např. při změně umístění lokality účastníka, a to z důvodů, které nenastaly na straně poskytovatele, je účastník povinen poskytovateli nahradit vynaložené výdaje připadající na již provedené práce a jejich přípravu.

6. Povinnosti účastníka

6.1. Účastník se zavazuje užívat objednané služby výhradně pro svou vlastní potřebu a není oprávněn k jakémukoliv jinému využití objednaných služeb bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, zejména není účastník oprávněn umožnit bezplatné nebo komerční užívání objednaných služeb třetím osobám. Účastník nese odpovědnost za škodu, vzniklou v důsledku neoprávněného užívání objednaných služeb třetími osobami. V případě porušení této povinnosti je účastník povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v tomto odstavci.

6.2. Účastník je povinen nahlásit neprodleně závady v poskytování zprostředkování přístupu k síti cheapernet na e-mailovou adresu: info@cheapernet.cz nebo v pracovní dny vždy od 08:00 do 16:30 na telefonní číslo +420 274 811 859.

6.3. Účastník bere na vědomí, že veškerá komunikace s ním bude zprostředkována elektronicky a to na e-mailovou adresu, kterou uvedl jako e-mail (login ID) při registraci do sítě cheapernet.

6.4. Účastník je povinen poskytovatele neprodleně informovat o změně svých údajů.

7. Povinnosti poskytovatele

7.1. Poskytovatel je povinen zřídit každou jednotlivou požadovanou službu za podmínek, v cenách a termínech podle závazkového vztahu.

7.2. Poskytovatel je povinen umožnit účastníkovi nepřetržité užívání služby/eb v rozsahu, za podmínek a v cenách smluvených v rámci závazkového vztahu.

7.3. Poskytovatel je povinen odstranit bezodkladně a na vlastní náklady závadu v poskytování služby, kterou nezpůsobil ani nezavinil účastník.

7.4. Poskytovatel je povinen dle zákona oznámit v předstihu účastníkovi omezení, přerušení, změny nebo nepravidelnosti v poskytování služby, které jsou poskytovateli v dostatečném předstihu předem známy.

7.5. Poskytovatel je povinen zveřejňovat informace o případných změnách v poskytované službě. Zveřejněním se rozumí uvedení změny na internetových stránkách poskytovatele.

7.6. Poskytovatel neodpovídá za výpadek fyzických přístupových linek či vzdálených uzlů.

7.7. Poskytovatel je oprávněn omezit poskytování služeb po nezbytně nutnou dobu ze závažných technických, provozních nebo zákonných důvodů. S důvody omezení poskytování služeb poskytovatel vždy seznámí účastníka.

7.8. Poskytovatel neodpovídá za stav a poruchy technického zařízení účastníka, kterým se účastník připojuje k síti internet.

8. Reklamace

8.1. Pokud účastník dojde k názoru, že poskytovatel nepostupuje v souladu s obsahem závazkového vztahu a nedostatek nelze odstranit přímou dohodou, uplatní u poskytovatele reklamaci některé z těchto skutečností:

a) reklamaci vad poskytnuté služby;

b) reklamaci vztahující se k ceně za poskytnuté služby.

8.2. Reklamaci uplatňuje účastník písemným sdělením. Reklamaci je nutno uplatnit neprodleně poté, kdy se účastník o skutečnosti dle odstavce 8.1 tohoto článku dozví, nejpozději však do 1 měsíce od nastalé skutečnosti, která je předmětem reklamace, jinak právo na reklamaci zanikne.

8.3. Poskytovatel rozhodne o uznání nebo neuznání reklamace do 1 měsíce po doručení reklamace písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty a informuje o výsledku posouzení účastníka.

8.4. V případě, že je uznána reklamace ohledně výše uhrazené částky, poskytovatel vrátí případný přeplatek účastníka z toho plynoucí, a to do 30 kalendářních dnů po rozhodnutí na bankovní účet účastníka.

8.5. V případě nesouhlasu s výsledkem posouzení reklamace může účastník podat námitku u odboru Českého telekomunikačního úřadu místně příslušného pro danou oblast.

8.6. Reklamace zařízení dodaných účastníkovi poskytovatelem se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

9. Odpovědnost za škodu

9.1. Smluvní strana odpovídá pouze za skutečnou škodu na hmotném majetku vzniklou prokazatelně jejím zaviněním druhé straně, a to s výjimkou případů vylučujících odpovědnost podle zákona.

9.2. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která účastníkovi vznikne následkem poruchy, opravy nebo údržby sítě poskytovatele či její části, vyjma škody vzniklé účastníkovi na jeho zařízení prokazatelným zaviněním poskytovatele.

9.3. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou účastníkovi v důsledku výpadku sítě internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu nebo v důsledku dalších chyb přenosu.

9.4. Účastník bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za obsah a využití poskytovaných služeb, nebo za informace dostupné v síti internet, ani za přenos dat prostřednictvím sítě internet, přestože jsou tyto informace přístupné prostřednictvím služeb dodávaných poskytovatelem.

9.5. Účastník bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítě internet sebou nese určitá rizika a že přenášené údaje mohou být zneužity třetí osobou nebo mohou být ztraceny. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody související s přístupem třetích osob k počítači účastníka nebo s jakoukoli ztrátou dat účastníka umístěných na jeho počítači.

9.6. Účastník je plně odpovědný za provedení zálohy svých dat a poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat účastníka.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Poskytovatel v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací zpracovává veškeré osobní údaje účastníků (smluvních uživatelů) v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen jako „zákon o ochraně osobních údajů“) a ZoEK.

10.2. Osobními údaji se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

10.3. Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, identifikační číslo, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, bankovní spojení, email adresa, atd.

10.4. Provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování.

10.5. Lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení účasntíka veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

10.6. Poskytovatel zpracovává osobní údaje, identifikační údaje, provozní údaje a lokalizační údaje (dále jen „osobní údaje“) účastníků, uživatelů, oprávněných zástupců smluvní strany, pověřených zástupců smluvní strany a kontaktních osob smluvní strany.

10.7. Poskytovatel zpracovává osobní údaje k těmto účelům:

a) k poskytování služeb elektronických komunikací, včetně souvisejících provozních činností;

b) k vyúčtování služeb a provádění platebních transakcí;

c) k zajišťování a ochraně sítí;

d) k účelům vyplývajícím z příslušných právních předpisů;

e) k úkonům s výše uvedeným souvisejícím.

10.8. Poskytovatel zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro dosažení stanovených účelů, nejdéle však po dobu trvání závazkového vztahu či do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících ze závazkového vztahu, nebo po dobu dohodnutou nebo dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

10.9. Osobní údaje poskytuje zákazník poskytovateli prostřednictvím:

a) závazkového vztahu;

b) dalších materiálů, formulářů a dokumentů, které jsou zpracovávány;

c) telefonické nebo elektronické komunikace v průběhu trvání závazkového vztahu.

10.10. Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem, a to k účelu, prostřednictvím prostředků, způsobem a po dobu vyplývající z těchto všeobecných podmínek a dále z platných právních předpisů se nevyžaduje.

10.11. Přístup k osobním údajům:

Účastník je oprávněn požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů. Poskytovatel poskytne účastníkovi tuto informaci dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.12. Účastník se zavazuje o změně osobního údaje neprodleně informovat poskytovatele pro zpracovávání pouze aktuálních osobních údajů.

10.13. V případě, že osobní údaj, zpracovávaný poskytovatelem, neodpovídá skutečnosti, má účastník právo na opravu.

10.14. Pokud účastník zjistí nebo se domnívá, že poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat poskytovatele o vysvětlení a dále může požadovat, aby poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména může požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

10.15. V případě, že bude žádost účastníka dle odstavce výše shledána oprávněnou, poskytovatel odstraní neprodleně závadný stav.

10.16. V opačném případě má účastník právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.17. Poskytovatel má právo zamezit šíření dat, která účastník šíří v rozporu s těmito všeobecnými podmínkami nebo v rozporu se závaznými právními předpisy. Poskytovatel neručí za aktuálnost, pravdivost, zákonnost či soulad s morálními principy jakýchkoli dat pocházejících ze sítě Internet pokud tato data sám nezveřejnil nebo pokud je předem prokazatelně neschválil.

11. Důvěrnost informací

11.1. Smluvní strany považují za obchodní tajemství veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřeného závazkového vztahu, nebo které se v souvislosti s jejím plněním dozvědí. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a účinným způsobem zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití. Závazek mlčenlivosti platí i po zániku závazkového vztahu.

11.2. Za obchodní tajemství ve smyslu tohoto článku všeobecných podmínek se nepovažuje údaj, který má prokazatelně alespoň jednu z těchto vlastností:

a) údaj je před sdělením již veřejně známý nebo veřejně dostupný;

b) údaj je nutno sdělit třetí straně ze zákonných důvodů - v takovém případě je sdělující smluvní strana povinna druhou stranu informovat;

c) údaj byl sdělujícímu znám ještě před uzavřením smluvního vztahu s druhou stranou.

12. Zvláštní ustanovení týkající se smluv uzavíraných se spotřebitelem

12.1. Poskytovatel je oprávněn v souladu právními předpisy poskytovat služby elektronických komunikací. Spotřebitel má zájem tyto služby využívat. S ohledem na tuto skutečnost poskytuje poskytovatel spotřebiteli ve snaze jej co nejlépe informovat o některých podstatných otázkách smluvního vztahu v souladu s občanským zákoníkem před případným uzavřením závazkového vztahu následující informace, které se týkají obsahu smluvního vztahu, včetně možnosti odstoupit od závazkového vztahu.

12.2. Spotřebitelem je účastník – fyzická osoba, která uzavře závazkový vztah s poskytovatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

12.3. Službou je poskytování služeb elektronických komunikací, tj. telekomunikačních služeb v souladu a za podmínek stanovených všeobecnými podmínkami poskytovatele, a to poskytovatelem spotřebiteli.

12.4. Uzavírat závazkový vztah prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat závazkový vztah pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 31 a § 32 občanského zákoníku. Osoba vykonávající dohled nad nezletilým odpovídá za škody vzniklé poskytovateli jednáním nezletilého dle § 2920 a § 2921 občanského zákoníku.

12.5. Postup vedoucí k uzavření závazkového vztahu je patrný z těchto všeobecných podmínek a z procesu objednávání popsaného na internetových stránkách poskytovatele. Účastník má možnost objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a v případě potřeby změnit či opravit.

12.6. Ujednání o ceně a dalších nákladech:

a) Za služby je spotřebitel povinen hradit především poskytovateli pravidelné platby, jejichž aktuální výše je vždy stanovena v aktuálním ceníku poskytovatele, který je uveden na jeho internetových stránkách http://www.cheapernet.cz/cenik.

b) Aktuální znění ceníku poskytovatele dle písmene b) výše obsahuje zejména veškeré náklady na poskytování služby, včetně souvisejících daní, poplatků apod. Ceník tak obsahuje kompletní výčet nákladů poskytovatele na poskytování služby spotřebiteli, vč. případných nákladů spojených s dodáním movitých věcí, které jsou nezbytné k plnění služby.

12.7. Práva z vadného plnění, stížnosti:

V případě jakýchkoli nedostatků či nesrovnalostí v poskytování služby, vyúčtování za službu apod. je spotřebitel oprávněn obrátit se na poskytovatele, a to zejména prostřednictvím elektronické pošty nebo call centra. Kontaktní údaje jsou uvedeny v čl. 1. v Úvodních ustanoveních těchto všeobecných podmínek.

12.8. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

Spotřebitel se může obrátit se svojí stížností na poskytovatele prostřednictvím e-mailu, faxu, doporučené pošty či telefonicky. Dále se spotřebitel, v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, může se svojí stížností (se svým podnětem) obrátit na Český telekomunikační úřad (internetové stránky Českého telekomunikačního úřadu: www.ctu.cz) v případě sporu týkajícího se služeb elektronických komunikací a na Českou obchodní inspekci (internetové stránky České obchodní inspekce: www.coi.cz) v případě ostatních sporů jako na příslušné subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Státním orgánem dohledu, příslušným k rozhodování sporů plynoucích z poskytování služeb elektronických komunikací, je Český telekomunikační úřad.

12.9. Trvání závazkového vztahu a jeho ukončení:

Závazkový vztah, jehož předmětem je poskytování služby, může být uzavřen pouze na dobu určitou formou předplacení služby. V případě závazkového vztahu uzavřeného na dobu určitou může za předem dohodnutých podmínek docházet k automatickému prodloužení platnosti takového závazkového vztahu.

12.10. Nejkratší doba, po kterou bude závazkový vztah strany zavazovat, je upravena v rámci každého jednotlivého závazkového vztahu.

12.11. Pakliže nedojde k oprávněnému ukončení závazkového vztahu o poskytování služby na dobu určitou ze strany spotřebitele nebo poskytovatele, je spotřebitel povinen službu na základě závazkového vztahu využívat po dobu, na kterou byl závazkový vztah sjednán.

12.12. Právo na odstoupení od závazkového vztahu:

a) Spotřebitel je oprávněn odstoupit od uzavřeného závazkového vztahu do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření závazkového vztahu. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od závazkového vztahu, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od závazkového vztahu před uplynutím této lhůty.

b) V případě odstoupení od závazkového vztahu je spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za poskytování služby, jejíž plnění již začalo.

c) Pro účely uplatnění práva na odstoupení od závazkového vztahu musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od závazkového vztahu informovat poskytovatele formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). K odstoupení je spotřebitel oprávněn využít vzorový formulář pro odstoupení od závazkového vztahu dostupný na internetové stránce poskytovatele formulář pro odstoupení od smlouvy. Využije-li spotřebitel této možnosti, poskytovatel mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od závazkového vztahu.

12.13. Důsledky odstoupení od závazkového vztahu:

V případě odstoupení spotřebitele od závazkového vztahu podle předchozího článku, vrátí poskytovatel spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí spotřebitele odstoupit od závazkového vztahu, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání poskytovatelem nabízený). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. Spotřebiteli tím nevzniknou další náklady.

12.14. Odstoupí-li spotřebitel od závazkového vztahu, zašle doporučenou poštou na adresu poskytovatele: K Jezírku 109, 250 84 Křenice bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od závazkového vztahu zařízení zapůjčené od poskytovatele za účelem poskytování služby, případně zboží, které od poskytovatele obdržel (úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal) a to na své náklady. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud budou movité věci odeslány, resp. předány před uplynutím 14 dnů.

12.15. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty movitých věcí v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

12.16. Pokud spotřebitel požádal, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od závazkového vztahu, zaplatí poskytovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy poskytovatele informoval o odstoupení od závazkového vztahu, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným v rámci závazkového vztahu.

12.17. Jestliže spotřebitel předem výslovně požádal o to, aby bylo s poskytováním služby započato během lhůty pro odstoupení od závazkového vztahu a služba byla splněna před uplynutím této lhůty, není spotřebitel oprávněn od závazkového vztahu odstoupit.

12.18. V případě ukončení závazkového vztahu, uzavřeného na dobu určitou, před uplynutím doby trvání, na kterou je závazkový vztah uzavřen, ať již výpovědí nebo dohodou smluvních stran, má poskytovatel právo účtovat účastníkovi, který je spotřebitelem, jednorázový poplatek rovný jedné pětině součtu měsíčních poplatků, zbývajících do konce sjednané doby trvání závazkového vztahu, a to ode dne následujícího po dni, v němž došlo k ukončení závazkového vztahu, do konce sjednané doby trvání závazkového vztahu, a dále úhradu nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo spotřebiteli poskytnuto za zvýhodněných podmínek.

12.19. Neobsahují-li tyto všeobecné podmínky veškeré údaje uvedené v § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 občanského zákoníku, budou tyto údaje sděleny spotřebiteli v textové podobě nejpozději do okamžiku započetí poskytování služby.

13. Ostatní ustanovení

13.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky změnit. Poskytovatel je povinen nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny všeobecných podmínek uveřejnit informaci o této změně způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetových stránkách poskytovatele www.cheapernet.cz. Zároveň je poskytovatel povinen informovat účastníka o uveřejnění, a to prostřednictvím e-mailu, který účastník zadal v rámci registrace do sítě cheapernet.

13.2. Pokud se jedná o podstatnou změnu všeobecných podmínek vedoucí ke zhoršení postavení účastníka, je poskytovatel povinen informovat účastníka, jehož závazkový vztah obsahuje ustanovení o úhradě v případě ukončení závazkového vztahu nebo některé služby před uplynutím minimální doby užívání některé služby/před uplynutím doby, na kterou je závazkový vztah uzavřen, rovněž o jeho právu ukončit závazkový vztah ke dni nabytí účinnosti změny, a to bez této úhrady, jestliže účastník nebude nové všeobecné podmínky akceptovat, a to prostřednictvím e-mailové adresy účastníka. Účastník má právo požádat o ukončení závazkového vztahu z výše uvedených důvodů ve lhůtě nejpozději 15 kalendářních dnů před účinností změny. Změna všeobecných podmínek se nevztahuje na závazkové vztahy nebo jejich části, u nichž běží výpovědní lhůta.

13.3. Poskytovatel je oprávněn měnit již uzavřený závazkový vztah v části týkající se:

a) ceny služeb;

b) způsobu a podmínek účtování služeb;

c) způsobu, rozsahu, parametrů a podmínek poskytování služeb (vč. ukončení poskytování služby a zavádění nových služeb);

d) rozsahu práv a povinností účastníka i práv a povinností poskytovatele;

e) způsobu a podmínek uplatnění a vyřízení reklamace;

f) podmínek a výše úhrad;

g) způsobu ukončení závazkového vztahu;

h) výhrad ve vztahu k právním předpisům;

i) platebních transakcí;

j) zpracování a uchovávání osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů;

k) části, které jsou upraveny právními předpisy či rozhodnutím soudu či správního orgánu.

V uvedeném rozsahu je oprávněn poskytovatel měnit závazkový vztah z důvodů:

a) inflace;

b) zavedení nových služeb;

c) změny podmínek na trhu elektronických komunikací;

d) zkvalitnění sítě či

e) vývoje nových technologií.

14. Společná a závěrečná ustanovení

14.1. V případě prodeje technického zařízení/zboží poskytovatelem účastníkovi nabude vlastnické právo k danému technickému zařízení účastník úplným zaplacením kupní ceny.

14.2. Smluvní vztah mezi účastníkem a poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak ZoEK a občanským zákoníkem.

14.3. Obsah závazkového vztahu bude vykládán v souladu s účelem, pro který je uzavírán.

14.4. Neplatnost některého z ustanovení závazkového vztahu daný změnou zákona nebo rozhodnutím oprávněných státních orgánů nebo rozhodnutím smluvních stran nemá vliv na platnost ostatních ustanovení závazkového vztahu. Smluvní strany se zavazují v případě potřeby neplatné ustanovení bez zbytečného odkladu nahradit.

14.5. Všechny spory, vzniklé v souvislosti s poskytováním služby účastníkovi poskytovatelem, budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou.

14.6. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2016.

14.7. Tyto všeobecné podmínky byly doplněny a upraveny dne 1. 6. 2018.

14.8. Tyto všeobecné podmínky byly doplněny a upraveny dne 19. 3. 2019.


© 2004-2019 cheapernet | Všeobecné podmínky
◦ Zákaznická linka: +420 222 261 333 ◦ Email: info@cheapernet.cz