cheapernet 


Formulář pro oznámení o odstoupení od závazkového vztahu uzavřeného distanční formou
Adresát:

cheapernet s.r.o.

sídlo: K Jezírku 109, 250 84 Křenice
IČ: 07993072
korespondenční adresa: K Jezírku 109, 250 84 Křenice
e-mail: info@cheapernet.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od závazkového vztahu, v rámci nějž mi byla poskytována tato služba/tyto služby:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum objednání (úhrady): ……………………………………………………………

Datum zahájení plnění: ……………………………………………………………

Jméno a příjmení zákazníka: ……………………………………………………………

Adresa zákazníka: ……………………………………………………………

Datum, místo: ……………………………………………………………
Podpis zákazníka: ……………………………………………………………

Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od závazkového vztahu

Právo na odstoupení od závazkového vztahu:

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od uzavřeného závazkového vztahu do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření závazkového vztahu. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od závazkového vztahu, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od závazkového vztahu před uplynutím této lhůty.

V případě odstoupení od závazkového vztahu je spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za poskytování služby, jejíž plnění již začalo.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od závazkového vztahu musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od závazkového vztahu informovat poskytovatele formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). K odstoupení je spotřebitel oprávněn využít vzorový formulář pro odstoupení od závazkového vztahu dostupný na internetové stránce poskytovatele. Využije-li spotřebitel této možnosti, poskytovatel mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od závazkového vztahu.

Důsledky odstoupení od závazkového vztahu:

V případě odstoupení spotřebitele od závazkového vztahu podle předchozího článku, vrátí poskytovatel spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí spotřebitele odstoupit od závazkového vztahu, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání poskytovatelem nabízený). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. Spotřebiteli tím nevzniknou další náklady.

Odstoupí-li spotřebitel od závazkového vztahu, zašle doporučenou poštou na adresu poskytovatele: K Jezírku 109, 250 84 Křenice bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od závazkového vztahu zařízení zapůjčené od poskytovatele za účelem poskytování služby, případně zboží, které od poskytovatele obdržel (úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal) a to na své náklady. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud budou movité věci odeslány, resp. předány před uplynutím 14 dnů.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty movitých věcí v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Pokud spotřebitel požádal, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od závazkového vztahu, zaplatí poskytovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy poskytovatele informoval o odstoupení od závazkového vztahu, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným v rámci závazkového vztahu.

Jestliže spotřebitel předem výslovně požádal o to, aby bylo s poskytováním služby započato během lhůty pro odstoupení od závazkového vztahu a služba byla splněna před uplynutím této lhůty, není spotřebitel oprávněn od závazkového vztahu odstoupit.

V případě ukončení závazkového vztahu, uzavřeného na dobu určitou, před uplynutím doby trvání, na kterou je závazkový vztah uzavřen, ať již výpovědí nebo dohodou smluvních stran, má poskytovatel právo účtovat účastníkovi, který je spotřebitelem, jednorázový poplatek rovný jedné pětině součtu měsíčních poplatků, zbývajících do konce sjednané doby trvání závazkového vztahu, a to ode dne následujícího po dni, v němž došlo k ukončení závazkového vztahu, do konce sjednané doby trvání závazkového vztahu, a dále úhradu nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo spotřebiteli poskytnuto za zvýhodněných podmínek.

cheapernet s.r.o.


© 2004-2019 cheapernet | Všeobecné podmínky
◦ Zákaznická linka: +420 222 261 333 ◦ Email: info@cheapernet.cz